Krigen til søs 1914-18

Da første verdenskrig brød ud den 28. juli 1914, havde ingen forestillet sig, hvilke kamphandlinger der skulle gennemleves indenfor de næste 4-5 år. Danmark var som bekendt neutral under første verdenskrig, men blev alligevel involveret på grund af den internationale regulering og betydningen af de danske stræder. Problemstillinger, som kan genkendes også i vore dage.

Bogen beskriver kamphandlingerne på alle have mellem de forskellige krigsførende parter. Det gælder de store slag ved Doggerbanke og Jyllandsslaget samt de adskillige mindre træfninger mellem mindre tyske og britiske enheder i Nordsøen og Doverstrædet.

Endvidere beskrives de tyske hjælpekrydseres hærgen, herunder SMS Wolfs over 400 dage lange togt uden kontakt til moderlandet, hvor skibet bl.a. udlagde miner ved New Zealand og Australiens kyster. Man fornemmer her, hvilke store logistik problemer med hensyn til kul (bunkers), proviant samt ammunition disse enheder konstant måtte kæmpe med.

Der er en interessant beskrivelse af SMS Emdens anløb af øen Diego Garcia i Det indiske Ocean for reparation og proviantering. Øen havde ingen telegraf, men blev bestyret af en brite, der ikke var vidende om, at der var krig. Tyskerne reparerede britens motorbåd og gav ham vin og cigarer, til gengæld modtog de frugt og en levende gris. Da en britisk hjælpekrydser ankom til øen 2 dage efter, at SMS Emden havde forladt øen, kunne briterne godt se det sjove i besøget.

Også de britiske eksperimenter med sø luftfartøjer beskrives, herunder verdenshistoriens første angreb med fly fra hangarskibe mod Zeppelinerbasen i Tønder.

Tabstallene fra de mange søslag var enorme, og kan kun give stof til eftertanke, selv om der nu er gået 100 år siden, at det skete.

"Det er en rigtig god bog, som giver et godt og faglig korrekt overblik over søkrigen 1914-18-19. Det vil være en vigtig bog på vort museum, og jeg vil selv have meget glæde af at læse den og bruge den til opslag."

                                                              Gert Normann Andersen, initiativtager til Sea War Museum Jutland i Thyborøn.

Anmeldelser:

Historie-online.dk:

Fagligt velfunderet værk om søkrigen under 1.verdenskrig.
Søkrigen 1914-18 er stort set udækket mht. en større samlet dansk fremstilling. Dog udkom for nyligt Knud Jakobsen: "Jyllandsslaget og første verdenskrig i Nordsøen". Et værk, der udmærkede sig med både stor faglighed, en række spændende øjenvidneskildringer og enkeltepisoder, et fint illustrationsmateriale og en god journalistisk præget fremstilling med dansk vinkel på begivenhederne.
Nærværende bog af Niels Holland supplerer her med en længe savnet samlet fremstilling af søkrigen kloden rundt. 
Der er tale om et traditionelt opbygget historisk værk med en kronologisk/systematisk fremstilling, der er opbygget med opdeling på perioder, krigsskuepladser og aspekter som fx skibstyper, handelskrig, ubådskrig og overfladekrigsførelse. Hertil kommer en udmærket sideløbende ajourføring med den historiske ramme i form af begivenhederne i den primære landkrigsførelse på krigens fronter. Værket er illustreret med kortskitser og fremstår grundigt researchet, men rummer ikke umiddelbart decideret banebrydende nyt eller nye synsvinkler. Styrken er i stedet bredden, fagligheden og grundigheden. Forfatteren har siden 2007 været ansat som lektor på Søværnets Officersskole, hvor han underviser i maritime fag. Han ses ikke at være historiker. Men dette moment mærkes bestemt ikke generelt i fremstillingen, der overalt er præget af en stor akkumuleret baggrundsviden og et for mig sjældent fravær af faktuelle fejl i både hovedlinjer og detaljer som fx skibstyper, teknik og bevæbning.

Stor detaljerigdom og instruktive forklaringer.
Detaljeringsgraden er stor, og selv mindre episoder er med. De mange detaljer på en gang både en styrke og en svaghed. For den lidt mere forudsætningsløse kan det få fremstillingen til at virke tør og opremsende. Mens den mere vidende ofte vil opfatte momentet som en yderligere kvalitet. Men med dette sagt, så plæderer bogen trods sin lettilgængelige fremstilling på ingen måde at være populærhistorie men fremstår overalt primært som et fagligt-videnskabeligt historisk værk. På dette præmis fungerer bogen særdeles godt. Søkrigsrammen er grundigt udbygget og står overalt instruktivt forklaret i forhold til de samlede historiske begivenheder. Det være sig med fx en fin redegørelse for søkrigens logistik, taktik, våben og skibstyper. Alt sammen udmærket udbygget med roller og virkemidler som fx ubådens, torpedoens og minekrigens konsekvenser for den nye søkrigsførelse.  

Mange relativt ubeskrevne aspekter og episoder.
Et yderligere plus er fx spændende kapitler om den tyske oceangående handelskrigsførelse. Først med regulære krydsere, der var strandet i de daværende tyske kolonier og derfor var afskåret fra at vende tilbage til hjemlandet på grund af den britiske blokade. En krigsførelse, der senere blev præget af forklædte svært bevæbnede handelsskibe - de såkaldte hjælpekrydsere. En slags moderne kaperskibe, der med stor succes hærgede den allierede skibsfart på alle verdenshave med miner og kanoner. Her får man bl.a. et glimrende indtryk af en krigsførelse, der gennemgående var præget af god gammeldags ridderlighed. Men også en krigsførelse, der paradoksalt nok ofte var mere hæmmet af logistik i form af den evige jagt på essentielle forsyninger af især kul til hjælpekrydsernes egen fremdrift frem for faren for et møde med overlegne allierede orlogsskibe.

Gode instruktive analyser af baggrundsrammer, aktører og krigsførelsen.
En del steder går bogen også i dybden med fine analyser af søslagene og krigens aktører på både tysk og engelsk side. Her får man fx spillet om eftermælet mellem flådecheferne i Jyllandsslaget i form af eftertidens skiftende vurdering af de fire nøglepersoner: Reinhard Scheer og Franz Hipper kontra John Jellicoe og David Beatty. Alt sammen med hver deres ledelsesmæssige kvaliteter og fejlgreb. Her piller Holland den arrogante admiral David Beattys image som den kække nye Nelson med kasketten på sned fra hinanden. Tilbage står så her for læseren en instruktiv analyse af Beattys graverende fejl i ledelsen af de britiske slagskrydsere. Fejlvurderinger og udeladelser, der var med til at koste englænderne dyrt i den indledende fase af Jyllandsslaget. På samme måde lægges en kritisk vinkel på Winston Churchills politiske og sømilitære rolle som marineminister. Analyser, der sammen med de grundige redegørelser for mange relativt ukendte begivenheder i fx Østersøen, Sortehavet og Fjernøsten, tilfører bogen store kvaliteter.

Forholdsvist snævert kildemateriale og fravær af fotomateriale.
Kildespektret er forholdsvist smalt og omfatter kun engelsksproget litteratur og websites - desværre uden årstals- og forlagsangivelse. Selv om dette ikke umiddelbart synes at influere på den grundlæggende faglighed, så kan forfatterens få kilder og fravalget af de tyske (på grund af manglende sprogkundskaber) ind imellem mærkes på nuancerne i dybdeboringen og analyserne i sammenligning med Knud Jakobsens bog. Men når det er sagt, supplerer de to værker hinanden på glimrende vis. Eneste anden anke er fraværet af egentlige illustrationer, som fratager bogen en del af den atmosfære, der findes i fotomaterialet i nyere sammenlignelige fremmedsprogede værker.

Konklusion:
Disse anker er dog små op mod værkets øvrige kvaliteter. Niels Hollands bog står nemlig efter min vurdering fremover som det danske hovedværk om søkrigsførelsen under første verdenskrig. Dels er bogen en guldgrube på grund af sin altomfattende dækning af begivenhederne verden over. Dels på grund af sin faglige grundighed og fine redegørelse for både søkrigens baggrund, taktik og strategi. Kvaliteterne som yderligere udbygges af en instruktiv redegørelse for den søkrigshistoriske ramme samt en konsekvent grundig research og en sjælden gennemført korrekthed i faglige termer mht. skibstyper, bevæbning og teknik. Hertil kommer en del spændende og tankevækkende analyser af personer og begivenheder, som ikke umiddelbart ses i den hidtidige sparsomme danske dækning af emnet. Målgruppen er primært den videregående interesserede, der ikke selv magter at give sig i kast med de mere omfattende fremmedsprogede værker.

Genre: 

Pris: 

349,00 kr.

ISBN: 

9788793063891

Forfatter

Niels Holland

Niels Holland er født i Århus i 1966 og bosiddende i Frederikssund. Uddannet skibsfører fra Marstal Navigationsskole og siden læst videre til navigationslærer. Forfatteren har siden 2007 været ansat som lektor på Søværnets Officersskole, hvor han underviser i maritime fag. Han er derudover forfatter til de lærebøger, der bruges i navigationsundervisningen ved de danske navigationsskoler samt medforfatter på lærebøgerne i skibsteknik og skibsadministration.